Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce – 2016

Regulamin Powiatowego Konkursu

Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce

organizowanego przez  stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury  i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich

 oraz     Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla.

Konkurs odbywa się pod patronatem

Burmistrza Miasta  i Gminy Olkusz.

 

Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich  z gminy Olkusz.

Zaproszenie kierujemy na ręce nauczycieli języka polskiego, plastyki oraz muzyki.

Cele organizacji konkursu:

  • zapoznanie młodzieży powiatu olkuskiego z historią dzieła mistrza Hansa Hummla i jego oryginalnym brzmieniem,
  •  zwrócenie uwagi młodzieży na niepowtarzalne piękno  zabytku, jakim jest  Bazylika Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu,
  • kształcenie  w dzieciach  i  młodzieży  wrażliwości  na  piękno,
  • rozwijanie   wyobraźni  i  oryginalności  pomysłów,
  • twórcze aktywizowanie młodzieży,
  • upowszechnianie piękna języka polskiego,
  • zachęcenie dorosłej części społeczności lokalnej do udziału w koncercie poetycko – muzycznym Sacrum w poezji i muzyce w olkuskiej Bazylice,
  • opublikowanie okolicznościowego wydawnictwa w celu propagowania   olkuskich zabytków  min. organów Hansa Hummla i Bazyliki Św. Andrzeja Apostoła   oraz promocji  utalentowanej młodzieży powiatu olkuskiego.

 

Aby zrealizować założone cele, Stowarzyszenia będą organizować imprezy:

- dla dzieci i młodzieży: konkursy, warsztaty twórcze, koncerty, wystawę prac

- dla dorosłych koncert w Bazylice oraz wystawę prac młodzieży połączoną z   wieczorem poezji.

Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży (10 – 19 lat), a  konkurs poetycki oraz  prezentacji multimedialnych do młodzieży gimnazjów i szkół średnich  powiatu olkuskiego.

Aby ułatwić młodzieży udział w konkursach, zostaną zorganizowane warsztaty twórcze w Bazylice Św. Andrzeja w Olkuszu. Tematyka spotkań zostanie dostosowana do możliwości intelektualnych grup wiekowych.

W Bazylice odbędą  się  po dwa  spotkania:

-   Spotkanie z Historią w dniu 11 października o godz. 10oo , podczas którego   młodzież zapozna się z historią kościoła i organów Hansa Hummla. Będzie mogła posłuchać krótkiego koncertu organowego. Warsztaty poprowadzą olkuscy historycy i przewodnicy.

-    warsztaty twórcze 17października o  godz.10oo – 12oo. Poprowadzą    je znani olkuscy artyści plastycy i poeci.

Prace konkursowe należy składać lub nadsyłać pocztą do dnia 14 listopada  do Osiedlowego  Klubu Przyjaźń w Olkuszu ul. Legionów Polskich 14.

Nagrodzone w konkursach wiersze i prace plastyczne młodzieży  zostaną opublikowane                     w okolicznościowym  wydawnictwie, a prezentacje multimedialne umieszczone  na stronach internetowych Stowarzyszeń i dyskietkach CD.

Prezentacje i okolicznościowe  wydawnictwo staną się materiałami promocyjnymi obu Stowarzyszeń i Burmistrza Olkusza.

   Podsumowanie konkursów, wręczenie nagród i promocja wydawnictwa odbędą się  14 grudnia 2016 o godz. 17:oo w osiedlowym Klubie Przyjaźń w Olkuszu ul. Legionów Polskich    nr 14

Regulamin 2016

Protokoły Komisji Konkursowych

Wyniki konkursu